Impressum

Kontakt

Telefon: +49 (0) 941 784472-0
Telefax: +49 (0) 941 784472-222
E-Mail: info@mistelhain.com

Uppgifter enligt § 5 TMG (tyska telemedielagen)

Mistelhain GmbH & Co. KG
Straubinger Str. 81 | 93055 Regensburg | Tyskland

 

Handelsregister: HRA 10138

Registreringsdomstol: Amtsgericht Regensburg

 

Företrädd av: Mistelhain Verwaltungs GmbH

Straubinger Str. 81 | 93055 Regensburg | Tyskland

Denna företrädd av: Alena Mehringer

Handelsregister: HRB 17775

Registreringsdomstol: Amstgericht Regensburg

 

 

Moms-ID

Moms-registreringsnummer enligt § 27 a mervärdesskattelagen: DE331420712

Uppgifter om yrkesmässig ansvarsförsäkring

Försäkringsgivarens namn och hemvist:

AXA Versicherung AG

Colonia-Allee 10-20

51067 Köln, Tyskland

 

Försäkringens giltighetsområde:

I hela världen

 

Ansvarig för innehåll enligt § 55 Abs. 2 RStV (Rundfunkstaatsvertrag)

 

Alena Mehringer

Straubinger Str. 81

93055 Regensburg

Tyskland

 

EU:s tvistlösning

 

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online tvistlösning (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Du hittar vår e-postadress i texten ovan.

 

Lösning av konsumenttvister/universellt organ för tvistlösning

 

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.

 

Ansvar för innehåll

 

Som tjänsteleverantör ansvarar vi enligt § 7.1 TMG för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med den allmänna lagstiftningen. Enligt §§ 8-10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

 

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt den allmänna lagstiftningen påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med den tidpunkt då en konkret lagöverträdelse blir känd. Om vi får kännedom om sådana överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

 

Ansvar för länkar

 

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredje parts webbplatser, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna har kontrollerats för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll var inte identifierbart vid tidpunkten för länkningen.

 

En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig om det inte finns konkreta bevis för brott mot lagen. Om vi får kännedom om överträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

 

Upphovsrätt

 

Innehållet och de verk som skapats av webbplatsens operatörer på dessa sidor är alla underkastade den tyska upphovsrätten. Duplicering, bearbetning, distribution och all slags kommersialisering utanför gränserna för upphovsrätten kräver skriftligt förhandsgodkännande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

 

I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras tredje parters upphovsrätt. Tredje parts innehåll markeras särskilt som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi får kännedom om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

 

Allmänna affärsvillkor

 

 1. Tillämpningsområde      
 2. Avtalets ingående
 3. Ångerrätt
 4. Priser och betalningsvillkor
 5. Leverans- och fraktvillkor
 6. Äganderättsförbehåll
 7. Ansvar för brister (garanti)
 8. Tillämplig lag
 9. Behörighetsort
 10. Alternativ tvistlösning

 

 1. Tillämpningsområde

 

1.1. Dessa allmänna affärsvillkor för Mistelhain GmbH & Co. KG (nedan kallad ”säljaren”) ska tillämpas på alla avtal om leverans av varor som en konsument eller företagare (nedan kallad ”kunden”) ingår med säljaren med avseende på de varor som säljaren presenterar i sin webbutik. Härmed motsägs införandet av kundens egna villkor, om inte annat överenskommits.

 

1.2. En konsument i den mening som avses i dessa allmänna affärsvillkor är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion för ändamål som huvudsakligen inte kan hänföras till hans kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet. En företagare i den mening som avses i dessa allmänna affärsvillkor är en fysisk eller juridisk person eller ett rättskapabelt enkelt bolag som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar inom ramen för sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

 

 1. Avtalets ingående

 

2.1. Produktbeskrivningarna i säljarens webbutik utgör inte bindande anbud från säljarens sida, utan tjänar till att kunden lämnar ett bindande anbud.

 

2.2. Kunden kan lämna anbudet via onlinebeställningsformuläret som finns integrerat i säljarens webbutik. När kunden placerar de valda varorna i den virtuella kundvagnen och går igenom den elektroniska beställningsprocessen lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalsanbud om varorna i kundvagnen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. Dessutom kan kunden också lämna sitt anbud till säljaren via telefon eller e-post.

 

2.3. Säljaren kan acceptera kundens anbud inom fem dagar genom att skicka en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post) till kunden, varvid det är avgörande att kunden har mottagit orderbekräftelsen, eller genom att leverera de beställda varorna till kunden, varvid det är avgörande att kunden har mottagit varorna, eller genom att begära betalning från kunden efter det att kunden har gjort sin beställning.

 

Om flera av de ovan nämnda alternativen föreligger träder avtalet i kraft vid den tidpunkt då något av de ovan nämnda alternativen först inträffar. Tiden för att acceptera anbudet börjar löpa dagen efter det att kunden skickat anbudet och upphör vid utgången av den femte dagen efter det att anbudet skickats. Om säljaren inte accepterar kundens anbud inom den ovan nämnda perioden ska detta anses vara ett avslag på anbudet varvid kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

 

2.4. Om betalningsmetoden ”PayPal Express” väljs kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad ”PayPal”), i enlighet med PayPals användarvillkor, som finns på https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller – om kunden inte har ett PayPal-konto – i enlighet med villkoren för betalningar utan PayPal-konto, som finns på https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Om kunden under onlinebeställningsprocessen väljer PayPal Express som betalningsmetod ger han också en betalningsorder till PayPal genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. I detta fall förklarar säljaren att han eller hon godtar kundens anbud redan när kunden utlöser betalningsprocessen genom att klicka på den knapp som avslutar beställningsprocessen.

 

2.5. Behandling av beställningar och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han eller hon har angett för orderhantering är korrekt, så att e-postmeddelanden från säljaren kan tas emot på denna adress. Särskilt vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller de tredjeparter som säljaren anlitar för att behandla beställningen kan levereras.

 

2.6. Endast det tyska språket är tillgängligt för att ingå avtalet.

 

2.7. Vid beställning av alkoholhaltiga drycker bekräftar kunden genom att skicka beställningen att han har uppnått den lagstadgade minimiåldern. Säljaren säkerställer att kunden har uppnått den lagstadgade minimiåldern genom att använda ett system för ålderskontroll. Varorna överlämnas därför endast om kundens ålder och legitimation har kontrollerats och verifierats i förväg.

 

 1. Ångerrätt

 

3.1. Konsumenter har i allmänhet rätt till ångerrätt.

 

3.2. Ytterligare information om ångerrätten finns i säljarens ångerrättspolicy.

 

 1. Priser och betalningsvillkor    

 

4.1. Om inget annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totalpriser som inkluderar den lagstadgade mervärdesskatten. Eventuella ytterligare leverans- och fraktkostnader anges separat i respektive produktbeskrivning.

 

4.2. Betalningsalternativet/alternativen meddelas kunden i säljarens webbutik.

 

4.3. Vid betalning med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal ska betalningen behandlas via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad ”PayPal”), i enlighet med PayPals användarvillkor, som finns på https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller – om kunden inte har ett PayPal-konto – i enlighet med villkoren för betalningar utan PayPal-konto, som finns på https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

 

 1. Leverans och fraktvillkor

 

5.1. Leverans av varor sker genom frakt till den leveransadress som kunden angett, om inget annat avtalats. Den leveransadress som anges i säljarens orderhantering är avgörande för behandlingen av transaktionen.

 

5.2. Om leveransen av varorna misslyckas av orsaker som kunden är ansvarig för, ska kunden stå för de rimliga kostnaderna som säljaren ådragit sig till följd av detta. Detta gäller inte för kostnaderna för returförsändelsen om kunden effektivt utövar sin ångerrätt. Om kunden effektivt utövar sin ångerrätt ska bestämmelserna i säljarens ångerrättspolicy tillämpas på kostnaderna för att returnera varorna.

 

5.3. Självhämtning är inte möjlig av logistiska skäl.

 

 1. Äganderättsförbehåll

 

Om säljaren gör förskottsbetalningar behåller han äganderätten till de levererade varorna tills hela köpeskillingen har betalats.

 

 1. Ansvar för brister (garanti)

 

7.1. Om den köpta varan är defekt, gäller bestämmelserna i lagstadgat ansvar för defekter.

 

7.2. Kunden uppmanas att klaga på levererade varor med uppenbara transportskador till den person som utför leveransen och att informera säljaren om detta. Om kunden underlåter att göra detta, ska detta inte ha någon inverkan på hans lagstadgade eller avtalsenliga anspråk för brister. Vi ber dock att dolda transportskador anmäls till Mistelhain GmbH & Co. KG så snart som möjligt så att vi i vår tur kan kräva skadan av transportören.

 

 1. Tillämplig lag

 

Alla rättsliga förhållanden mellan parterna ska omfattas av Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning med undantag av lagstiftningen om internationella köp av lösa saker. När det gäller konsumenter ska detta lagval endast gälla i den mån det beviljade skyddet inte upphävs genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

 

 1. Behörighetsort

 

Om kunden är en köpman, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond med säte i Förbundsrepubliken Tyskland, är säljarens säte exklusivt behörig för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal. Om kunden är bosatt utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium ska säljarens säte vara exklusivt behörig för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal, om avtalet eller de krav som uppstår i samband med avtalet kan hänföras till kundens yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet. I de ovannämnda fallen ska säljaren dock i alla fall ha rätt att väcka talan vid domstolen vid kundens säte.

 

 1. Alternativ tvistlösning

 

10.1. EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för online tvistlösning på Internet under följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Plattformen fungerar som kontaktpunkt för utomrättslig lösning av tvister som uppstår i samband med köpe- eller serviceavtal gjorda online där en konsument är inblandad.

 

10.2. Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.