Privacy Policy

Dataskydd

 1. Dataskydd i översikt

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. För mer detaljerad information om dataskydd hänvisar vi till vår sekretesspolicy som finns nedanför denna text.

Insamling av uppgifter på denna webbplats

Vem ansvarar för uppgiftsinsamlingen på denna webbplats?

Uppgiftsbehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar kontaktuppgifterna i avtrycket på denna webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in genom att du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är huvudsakligen tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för sidvisningen). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så fort du går in på webbplatsen.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att webbplatsen ska kunna tillhandahållas felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter? 

Du har rätt att när som helst få kostnadsfri information om ursprunget, mottagaren och syftet med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära att dessa uppgifter korrigeras eller raderas. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

För detta och för ytterligare frågor om dataskydd kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende analyseras statistiskt. Detta görs främst med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande sekretesspolicy.

2 Hosting och nätverk för innehållsleverans (CDN)

Extern värd

Den här webbplatsen har en extern tjänsteleverantör (hoster) som värd. De personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på hosterns servrar. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, IP-adresser, kontaktförfrågningar, metadata och kommunikationsdata, avtalsuppgifter, kontaktuppgifter, namn, webbplatsbesök och övriga data som genereras via en webbplats.

Hostern används för att uppfylla avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR) och för att en professionell leverantör ska kunna tillhandahålla vårt online anbud på ett säkert, snabbt och effektivt sätt (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR).

Vår hoster kommer att behandla dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att fullgöra sina serviceåtaganden och kommer att följa våra instruktioner när det gäller dessa uppgifter.

Ingående av avtal om uppdragsbehandling

För att säkerställa en dataskyddskonform behandling har vi ingått ett avtal om uppdragsbehandling med vår hoster.

 

3 Allmänna hänvisningar och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna sekretesspolicy.

När du använder den här webbplatsen samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. I föreliggande sekretesspolicy förklaras vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Det förklaras också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Det är inte möjligt att skydda uppgifterna fullständigt mot tredje parts åtkomst.

Hänvisning till det ansvariga organet

Det ansvariga organet för databehandlingen på denna webbplats är:

Mistelhain GmbH & Co. KG
Straubinger Str. 81
93055 Regensburg

Telefon: +49 (0) 941 7844720
E-post: info@mistelhain.com

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska person som, ensam eller tillsammans med andra, beslutar om syften och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

Hänvisning till överföring av uppgifter till USA

Vår webbplats innehåller bland annat verktyg från företag baserade i USA. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till respektive företags amerikanska servrar. Vi vill påpeka att USA inte är ett säkert tredjeland i den mening som avses i EU:s dataskyddslagstiftning. Amerikanska företag är skyldiga att överlämna personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som berörd person kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) behandlar, utvärderar och permanent lagrar dina uppgifter på amerikanska servrar i övervakningssyfte. Vi har inget inflytande över dessa behandlingsaktiviteter.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i specifika fall och mot direktmarknadsföring (art. 21 GDPR)

OM DATABEHANDLINGEN GRUNDAR SIG PÅ ART. 6 AVSN. 1 LIT. E ELLER F GDPR HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST MOTSÄTTA DIG BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM HÄRRÖR FRÅN DIN SPECIFIKA SITUATION; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING SOM GRUNDAR SIG PÅ DESSA BESTÄMMELSER. RESPEKTIVE RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN HAR FASTSTÄLLTS I DENNA SEKRETESSPOLICY. OM DU MOTSÄTTER DIG KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER SÅVIDA VI INTE KAN PÅVISA TVINGANDE LEGITIMA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN SKER I SYFTE ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21 AVSN. 1 GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST MOTSÄTTA DIG BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER SOM RÖR DIG FÖR SÅDAN DIREKTMARKNADSFÖRING; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING I DEN MÅN DEN ÄR KOPPLAD TILL SÅDAN DIREKTMARKNADSFÖRING. OM DU GÖR EN INVÄNDNING KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER DÄREFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21. AVSN. 2 GDPR).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid överträdelser av GDPR ska de berörda ha rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, sin arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att överklaga påverkar inte tillämpningen av andra förvaltningsrättsliga eller rättsliga åtgärder.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt baserad på ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överlämnade till dig eller till tredje part i ett gängse, maskinläsbart format. Om du begär att uppgifterna ska överföras direkt till en annan ansvarig part sker detta endast i den mån det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Den här webbplatsen använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från ”http://” till ”https://” och genom låssymbolen i webbläsarens rad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan uppgifterna du överför till oss inte läsas av tredje part.

Krypterade betalningstransaktioner på denna webbplats

Om det efter det att ett kostnadspliktigt avtal har ingåtts finns en skyldighet att överföra dina betalningsuppgifter (t.ex. kontonummer vid autogiromedgivande) till oss, krävs dessa uppgifter för att behandla betalningen.

Betalningstransaktioner via gängse betalningsmedel (Visa/MasterCard, direktdebitering) sker uteslutande via en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från ”http://” till ”https://” och genom låssymbolen i webbläsarens rad.

Med krypterad kommunikation kan dina betalningsuppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, radering och korrigering

Inom ramen för de tillämpliga lagbestämmelserna har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen samt, om nödvändigt, rätt till korrigering eller radering av dessa uppgifter. För detta ändamål och för ytterligare frågor om personuppgifter kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket.

 

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

 • Om du ifrågasätter att dina personuppgifter som vi har lagrat är korrekta behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Så länge kontrollen pågår har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter skedde/sker olagligt kan du begära att behandlingen av uppgifterna begränsas i stället för att raderas.
 • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i stället för radering.
 • Om du har gjort en invändning enligt art. 21 avsn. 1 GDPR måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge som det inte har fastställts vems intressen som överväger har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter – förutom att de lagras – endast behandlas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl av viktigt allmänt intresse för Europeiska unionen eller en medlemsstat.

Invändning mot reklam via e-post

Användning av de kontaktuppgifter som uppges inom ramen för avtrycksskyldigheten för att skicka ej uttryckligen beställt reklam och informationsmaterial är förbjudet. Webbplatsoperatörerna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, exempelvis via skräppostmeddelanden.

 1. Insamling av uppgifter på denna webbplats

Cookies

Våra webbsidor använder så kallade ”cookies”. Cookies är små textfiler och orsakar inga skador på din terminal. De lagras antingen tillfälligt under tiden du är inne på en sida (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies) på din terminal. Sessionscookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies lagras på din terminal tills du själv raderar dem eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

I vissa fall kan cookies från tredjepartsföretag också lagras på din terminal när du går in på vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa av tredjepartsföretagets tjänster (t.ex. cookies för att hantera betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga, eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan dem (t.ex. kundvagnsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies används för att utvärdera användarnas beteende eller för att visa reklam.

Cookies som är nödvändiga för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen (nödvändiga cookies) eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (funktionella cookies, t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbtrafiken) lagras baserad på art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR, såvida inte en annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra cookies för att kunna tillhandahålla sina tjänster på ett tekniskt felfritt och optimerat sätt. Om samtycke till lagring av cookies har begärts, baseras lagringen av cookies i fråga uteslutande på detta samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR); samtycket kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på den här webbplatsen vara begränsad.

Om cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål informerar vi dig separat om detta inom ramen för denna sekretesspolicy och ber vid behov om ditt samtycke.

Samtycke till cookies via Usercentrics

Denna webbplats använder Usercentrics teknologi för samtycke till cookies för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies på din terminal eller till användning av vissa teknologier och för att dokumentera detta samtycke i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Leverantören av denna teknik är Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, webbplats: https://usercentrics.com/de/ (nedan kallad ”Usercentrics”).

När du går in på vår webbplats överförs följande personuppgifter till Usercentrics:

 • ditt samtycke eller återkallelsen av ditt samtycke
 • din IP-adress
 • information om din webbläsare
 • information om din terminal
 • tidpunkt för ditt besök på webbplatsen

Usercentrics lagrar dessutom en cookie i din webbläsare för att kunna tilldela dig de samtycken som beviljats eller återkallats. De uppgifter som samlas in på detta sätt lagras tills du ber oss att radera dem, tills du själv raderar Usercentrics cookien eller tills syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt. Obligatoriska rättsliga lagringsskyldigheter förblir oförändrade.

Usercentrics används för att få det samtycke som krävs enligt lag för att använda vissa teknologier. Rättslig grund för detta är art. 6 avsn. 1 lit. c GDPR.

Avtal om uppdragsbehandling

Vi har ingått ett avtal om uppdragsbehandling med Usercentrics. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen och som säkerställer att Usercentrics endast behandlar personuppgifter av våra webbplatsbesökare enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

 • typ av webbläsare och webbläsarversion
 • operativsystem som används
 • hänvisande URL
 • värdnamn på åtkomstdatorn
 • tidpunkt för serverförfrågan
 • IP-adress

Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor.

Insamlingen av dessa uppgifter grundar sig på art. 6 avsn.1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att webbplatsen presenteras tekniskt felfritt och optimeras – för detta ändamål måste serverloggfilerna registreras.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer vi att lagra dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter som du har lämnat där, för att kunna behandla förfrågan och för att kunna svara på eventuella följdfrågor. Vi vidareför inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR, om din förfrågning är relaterad till fullgörandet av avtalet eller är nödvändig för att vidta åtgärder innan avtalet ingås. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av att effektivt behandla de förfrågningar som riktats till oss (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR), om detta har begärts.

De uppgifter som du anger i kontaktformuläret stannar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt (t.ex. efter att vi har avslutat behandlingen av din förfrågning). Obligatoriska rättsliga bestämmelser – särskilt lagstadgade lagringsperioder – påverkas inte.

Förfrågning via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågning inklusive alla personuppgifter som följer av den (namn, förfrågning) att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din förfrågning. Vi vidareför inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR, om din förfrågning är relaterad till fullgörandet av avtalet eller är nödvändig för att vidta åtgärder innan avtalet ingås. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av att effektivt behandla de förfrågningar som riktats till oss (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR), om detta har begärts.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar stannar hos oss tills du ber oss radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt (t.ex. efter att ditt ärende har behandlats). Obligatoriska rättsliga bestämmelser – särskilt lagstadgade lagringsperioder – påverkas inte.

Registrering på denna webbplats

Du kan registrera dig på denna webbplats för att kunna använda ytterligare funktioner på webbplatsen. Uppgifter som du anger för detta ändamål använder vi endast för nyttjandet av det anbud eller den tjänst som du har registrerat dig för. Obligatoriska uppgifter som begärs vid registreringen måste lämnas i sin helhet. I annat fall kommer vi att avvisa registreringen.

Vid viktiga ändringar, t.ex. i anbudets omfattning eller vid tekniskt nödvändiga ändringar, använder vi den e-postadress som du angett vid registreringen för att informera dig på det viset.

Behandlingen av de uppgifter som anges i samband med registreringen sker för att genomföra det användarförhållandet som etablerats genom registreringen och i förekommande fall för att inleda ytterligare avtal (art. 6 avsn.1 lit. b GDPR).

De uppgifter som samlas in vid registreringen lagras av oss så länge du är registrerad på denna webbplats och raderas sedan. Lagstadgade lagringsperioder påverkas inte.

 1. Sociala medier

Facebook Plugins (Like & Share-Button)

Plugins från det sociala nätverket Facebook är integrerade på denna webbplats. Leverantören av denna tjänst är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook överförs dock de insamlade uppgifterna även till USA och andra tredjeländer.

Du kan känna igen Facebook plugins genom Facebook logotypen eller ”like knappen“ (”Gilla”) på den här webbplatsen. Du hittar en översikt över Facebook plugins här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=sv_SE.

När du besöker den här webbplatsen upprättas en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebooks server via pluginprogrammet. Facebook får därmed information om att du har besökt denna webbplats med din IP-adress. Om du klickar på Facebook knappen ”Gilla” när du är inloggad på ditt Facebook konto kan du länka innehållet på den här webbplatsen till din Facebook profil. Detta gör det möjligt för Facebook att koppla ditt besök på denna webbplats till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, i egenskap av leverantör av sidorna, inte får kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller om Facebooks användning av dem. Mer information finns i Facebooks sekretesspolicy på https://sv-se.facebook.com/privacy/explanation.

Om du inte vill att Facebook ska kunna koppla ditt besök på den här webbplatsen till ditt Facebook konto, vänligen logga ut från ditt Facebook konto.

Användningen av Facebook plugins grundar sig på art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att säkerställa största möjliga synlighet i sociala medier. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande enligt art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Twitter Plugin

Funktioner av Twitter tjänsten är integrerade på denna webbplats. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att använda Twitter och funktionen ”retweet” kopplas de webbplatser du besöker till ditt Twitter konto och görs kända för andra användare. I samband med detta överförs också uppgifter till Twitter. Vi vill påpeka att vi, i egenskap av leverantör av sidorna, inte får kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur Twitter använder dem. Mer information finns i Twitters sekretesspolicy på https://twitter.com/en/privacy.

Användningen av Twitter pluginprogrammet grundar sig på art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att säkerställa största möjliga synlighet i sociala medier. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande enligt art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Du kan ändra dina sekretessinställningar på Twitter i kontoinställningarna på https://twitter.com/account/settings.

Instagram Plugin

Funktioner av Instagram tjänsten är integrerade på denna webbplats. Dessa funktioner erbjuds av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Om du är inloggad på ditt Instagram konto kan du länka innehållet på den här webbplatsen till din Instagram profil genom att klicka på Instagram knappen. Detta gör det möjligt för Instagram att koppla ditt besök på denna webbplats till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, i egenskap av leverantör av sidorna, inte får kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur Instagram använder dem.

Lagringen och analysen av uppgifterna grundar sig på art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att säkerställa största möjliga synlighet i sociala medier. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande enligt art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Mer information om detta finns i Instagrams sekretesspolicy: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

 1. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

Den här webbplatsen använder funktioner av webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera webbplatsbesökarnas beteende. På så sätt får webbplatsoperatören olika användningsuppgifter, t.ex. sidvisningar, vistelsetid, använda operativsystem och användarens ursprung. Google kombinerar dessa uppgifter i förekommande fall till en profil som tilldelas användaren respektive dennes terminal.

Google Analytics använder teknologier som gör det möjligt att känna igen användaren i syfte att analysera användarbeteendet (t.ex. cookies eller device fingerprinting). Den information som Google samlar in om användningen av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google server i USA och lagras där.

Användningen av detta analysverktyg grundar sig på art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till att lagra cookies) sker behandlingen uteslutande enligt art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Detta innebär att din IP-adress förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning åt webbplatsoperatören. Den IP-adress som din webbläsare överför inom ramen av Google Analytics slås inte samman med andra uppgifter av Google.

Pluginprogram för webbläsare

Du kan förhindra att Google samlar in och behandlar dina uppgifter genom att ladda ner och installera webbläsarpluginprogrammet som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användaruppgifter finns i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

Avtal om uppdragsbehandling

Vi har ingått ett avtal om uppdragsbehandling med Google och tillämpar de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta krav fullt ut när vi använder Google Analytics.

Demografiska parametrar av Google Analytics

Den här webbplatsen använder funktionen ”demografiska parametrar” av Google Analytics för att kunna visa lämpliga annonser för webbplatsbesökare inom Googles annonsnätverk. Detta gör det möjligt att generera rapporter som innehåller uppgifter om ålder, kön och intressen av besökarna på webbplatsen. Dessa uppgifter kommer från Googles intressebaserade annonsering och från besöksuppgifter av tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte hänföras till någon specifik person. Du kan när som helst avaktivera denna funktion via annonsinställningarna i ditt Google konto eller generellt förbjuda insamlingen av dina uppgifter med Google Analytics enligt vad som anges i punkten ”Invändning mot insamling av uppgifter”.

Lagringsperiod

Uppgifter som lagras av Google på användar- och händelsenivå och som är kopplade till cookies, användaridentifierare (t.ex. användar-ID) eller annonserings-ID (t.ex. DoubleClick cookies, Android-annonserings-ID) anonymiseras respektive raderas efter 38 månader. Mer information finns på följande länk: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=sv

Google annonser

Webbplatsoperatören använder Google Ads. Google Ads är ett annonseringsprogram på nätet av Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads gör det möjligt för oss att visa annonser i Googles sökmotor eller på tredje parts webbplatser när användaren anger vissa sökord på Google (sökordsinriktning). Dessutom kan riktade annonser visas på grund av användaruppgifter som Google har tillgång till, t.ex. lokaliseringsuppgifter och intressen (målgruppsinriktning). Som webbplatsoperatör kan vi utvärdera dessa uppgifter kvantitativt genom att till exempel analysera vilka söktermer som har lett till att våra annonser har visats och hur många annonser som har lett till motsvarande klick.

Användningen av Google Ads grundar sig på art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att marknadsföra sina produkter så effektivt som möjligt.

Google Remarketing

Den här webbplatsen använder funktionerna i Google Analytics Remarketing. Leverantören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Remarketing analyserar ditt användarbeteende på vår webbplats (t.ex. att du klickar på vissa produkter) för att klassificera dig i vissa annonseringsmålgrupper och därefter spela ut lämpliga reklambudskap till dig när du besöker andra online anbud (remarketing respektive retargeting).

Dessutom kan de annonseringsmålgrupper som skapats med Google Remarketing kopplas samman med Googles funktioner för flera terminaler. På så sätt kan intressebaserade, personaliserade reklambudskap som har anpassats till dig beroende på din tidigare användning och ditt surfbeteende på en terminal (t.ex. mobiltelefon) också visas på en annan av dina terminaler (t.ex. surfplatta eller dator).

Om du har ett Google konto kan du motsätta dig personlig annonsering på följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Användningen av Google Remarketing grundar sig på art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att marknadsföra sina produkter så effektivt som möjligt. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande enligt art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Ytterligare information och dataskyddsbestämmelserna finns i Googles sekretesspolicy på följande adress: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv.

Målgruppsbildning med kundmatchning

För att bilda målgrupper använder vi bland annat kundmatchningen av Google Remarketing. Härvid överför vi vissa kunduppgifter (t.ex. e-postadresser) från våra kundlistor till Google. Om kunderna i fråga är Google användare och inloggade på sitt Google konto visas lämpliga reklambudskap inom Googles nätverk (t.ex. på YouTube, Gmail eller i sökmotorn).

Google Conversion-Tracking

Den här webbplatsen använder Google Conversion Tracking. Leverantören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med hjälp av Googles konverteringsspårning kan Google och vi känna igen om användaren har utfört vissa åtgärder. Vi kan till exempel utvärdera vilka knappar på vår webbplats som klickades hur ofta och vilka produkter som särskilt ofta visades eller köptes. Denna information används för att skapa konverteringsstatistik. Vi får reda på det totala antalet användare som klickade på våra annonser och vilka åtgärder de vidtog. Vi får ingen information som gör att vi kan identifiera användaren personligen. Google använder cookies eller jämförbara igenkänningsteknologier för identifiering.

Användningen av Googles konverteringsspårning grundar sig på art. 6 avsn.1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både webbplatsen och reklamen. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies), utförs behandlingen uteslutande enligt art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Mer information om Googles konverteringsspårning finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Facebook Pixel

På denna webbplats används Facebooks besökarpixel för att mäta konverteringen. Leverantören av denna tjänst är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook överförs dock de insamlade uppgifterna även till USA och andra tredjeländer.

På så sätt kan sidobesökarnas beteende spåras efter att de har omdirigerats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook annons. Detta gör det möjligt att utvärdera Facebook annonsernas effektivitet för statistiska och marknadsundersökningsändamål och optimera framtida annonseringsåtgärder.

De insamlade uppgifterna är anonyma för oss som driver denna webbplats och vi kan inte dra några slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna lagras och bearbetas dock av Facebook så att en koppling till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för sina egna reklamändamål i enlighet med datapolicy för användning av Facebook uppgifter. Detta gör det möjligt för Facebook att visa annonser både på Facebook sidor och utanför Facebook. Denna användning av uppgifterna kan inte påverkas av oss som webbplatsoperatör.

Användningen av Facebook Pixel grundar sig på art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av effektiva reklamåtgärder, inklusive sociala medier. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till att lagra cookies) sker behandlingen uteslutande enligt art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Mer information om privatlivets helgd finns i Facebooks sekretesspolicy: https://sv-se.facebook.com/about/privacy/.

Du kan också avaktivera remarketingfunktionen ”Custom Audiences” i inställningssektionen för annonser på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. För att göra det måste du vara inloggad på Facebook.

Om du inte har ett Facebook konto kan du välja bort Facebooks användningsbaserade reklam på webbplatsen av European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val/.

 1. Nyhetsbrev

Uppgifter i nyhetsbrevet   

Om du vill ta emot det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress av dig samt information som gör det möjligt för oss att kontrollera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Ytterligare uppgifter kommer inte att samlas in eller kommer endast att samlas in på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter enbart för att skicka den begärda informationen och vidareför dem inte till tredje part.

Behandlingen av de uppgifter som anges i anmälningsformuläret för nyhetsbrevet grundar sig uteslutande på ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna, e-postadressen och användningen av dem för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via länken ”avregistrera dig” i nyhetsbrevet. Lagligheten av de databehandlingar som redan har utförts påverkas inte av återkallelsen.

De uppgifter som du lämnar för att få nyhetsbrevet lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänster tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från distributionslistan för nyhetsbrevet efter att du har avbeställt nyhetsbrevet. Uppgifter som har lagrats av oss för andra ändamål påverkas inte av detta.

När du har avregistrerat dig från distributionslistan för nyhetsbrevet lagras din e-postadress av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänster i förekommande fall i en svartlista för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från svartlistan används endast för detta ändamål och slås inte samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att uppfylla de rättsliga kraven för att skicka nyhetsbrev (berättigat intresse i enlighet med art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR). Lagringen i svartlistan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt berättigade intresse. 

 1. Plugins och tools

Vimeo

Den här webbplatsen använder plugins av videoportalen Vimeo. Leverantören är Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

När du besöker en av våra sidor som är utrustade med en Vimeo video upprättas en anslutning till Vimeos servrar. Detta talar om för Vimeos server vilka av våra sidor du har besökt. Dessutom får Vimeo reda på din IP-adress. Detta gäller även om du inte är inloggad på Vimeo eller inte har ett konto hos Vimeo. Den information som samlas in av Vimeo överförs till Vimeos server i USA.

Om du är inloggad på ditt Vimeo konto gör du det möjligt för Vimeo att direkt koppla ditt surfbeteende till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt Vimeo konto.

Vimeo använder cookies eller jämförbara igenkänningsteknologier (t.ex. device fingerprinting) för igenkänning av webbplatsbesökare.

Användningen av Vimeo är till för att få en tilltalande presentation av vårt online anbud.  Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande enligt art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Ytterligare information om behandlingen av användaruppgifter finns i Vimeos sekretesspolicy på följande adress: https://vimeo.com/privacy.

 

 1. E-handel och leverantörer av betalningstjänster

Behandling av uppgifter (kund- och avtalsuppgifter)

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast i den mån de är nödvändiga för att grundlägga, utforma eller ändra det rättsliga förhållandet (inventeringsuppgifter). Detta görs enligt art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra avtalet eller för att vidta åtgärder innan avtalet ingås. Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter om användningen av denna webbplats (användningsuppgifter) endast i den utsträckning som krävs för att användaren ska kunna använda tjänsten eller för att fakturera användaren.

De insamlade kunduppgifterna raderas när beställningen har slutförts eller affärsförhållandet har avslutats. De lagstadgade lagringsperioderna påverkas inte.

Överföring av uppgifter vid ingående av avtal för onlinebutiker, återförsäljare och leverans av varor

Vi överför personuppgifter till tredje part endast om det är nödvändigt för att genomföra avtalet, till exempel till de företag som ansvarar för leverans av varor eller till det kreditinstitut som ansvarar för betalningshantering.

En ytterligare överföring av uppgifterna sker inte eller endast om du uttryckligen har godkänt överföringen. Dina uppgifter vidareförs inte, till exempel i reklamsyfte, till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

Grunden för databehandlingen är art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra avtalet eller för att vidta åtgärder innan avtalet ingås.

Överföring av uppgifter vid ingående av avtal om tjänster och digitalt innehåll

Vi överför personuppgifter till tredje part endast om det är nödvändigt för att fullgöra  avtalet, t.ex. till det kreditinstitut som ansvarar för betalningshantering.

En ytterligare överföring av uppgifterna sker inte eller endast om du uttryckligen har godkänt överföringen. Dina uppgifter vidareförs inte, till exempel i reklamsyfte, till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

Grunden för databehandlingen är art. 6 avsn. 1 lit. b  GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra avtalet eller för att vidta åtgärder innan avtalet ingås.

 

PayPal

På den här webbplatsen erbjuder vi bland annat betalning via PayPal. Leverantören av denna betaltjänst är PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad ”PayPal”).

Om du väljer betalning via PayPal överförs de betalningsuppgifter du anger till PayPal.

Överföringen av dina uppgifter till PayPal grundar sig på art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR (samtycke) och art. 6 avsn.1 lit. b GDPR (behandling för att fullgöra avtalet). Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling. En återkallelse påverkar inte verksamheten av tidigare databehandlingar.

Direktbetalning i realtid

På den här webbplatsen erbjuder vi bland annat direktbetalning via banköverföring i realtid. Leverantören av denna betaltjänst är Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (nedan kallad ”Sofort GmbH”).

Med hjälp av förfarandet direktbetalning i realtid får vi en betalningsbekräftelse från Sofort GmbH i realtid och kan omedelbart börja uppfylla våra skyldigheter.

Om du har valt betalningsmetoden direktbetalning i realtid överför du PIN-koden och ett giltigt TAN-nummer till Sofort GmbH, så att företaget kan logga in på ditt online bankkonto. Efter inloggning kontrollerar Sofort GmbH automatiskt ditt kontosaldo och utför överföringen till oss med hjälp av den TAN som du överfört. Företaget skickar sedan omedelbart en transaktionsbekräftelse till oss. När du loggar in kontrolleras automatiskt din omsättning, kreditgränsen för kontokrediten och förekomsten av andra konton och deras saldon.

Förutom PIN-koden och TAN-koden överförs de betalningsuppgifter som du har angett och dina personuppgifter till Sofort GmbH. Dina personuppgifter omfattar ditt för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och andra uppgifter som krävs för betalningshantering. Överföringen av dessa uppgifter är nödvändig för att otvivelaktigt fastställa din identitet och för att förhindra bedrägeriförsök.

Överföringen av dina uppgifter till Sofort GmbH grundar sig på art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR (samtycke) och art. 6 avsn.1 lit. b GDPR (behandling för att fullgöra avtalet). Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling. En återkallelse påverkar inte verksamheten av tidigare databehandlingar.

Mer information om direktbetalning i realtid hittar du på följande länkar: https://www.sofort.de/datenschutz.html och https://www.klarna.com/sofort/.