Legal Notes

Informatie volgens § 5 TMG (Duitse telemediawet)

Mistelhain GmbH & Co. KG

Straubinger Str. 81 93055 Regensburg (Regensburg)

Telefoon: +49 (0) 941 784472-0

Telefax: +49 (0) 941 784472-222

E-mail: info@mistelhain.com

 

Handelsregister: HRA 10138Registratie rechtbank: Amtsgericht Regensburg

 

Vertegenwoordigd door: Mistelhain Verwaltungs GmbH Straubinger Str. 81 | 93055 Regensburg

Deze worden vertegenwoordigd door: Alena Mehringer

Handelsregister: HRB 17775Registratierechtbank: Amtsgericht Regensburg

 

Btw-nummerBtw-identificatienummer volgens § 27a Wet op de omzetbelasting: DE331420712

 

 1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in onze gegevensbeschermingsverklaring hieronder.

Gegevensverzameling op deze site

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Hun contactgegevens zijn te vinden in de juridische kennisgeving van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Aan de ene kant worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming bij het bezoeken van de website verzameld door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u uw toestemming voor gegevensverwerking hebt gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum wordt vermeld als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming.

 

Analytics en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s is te vinden in het volgende privacybeleid.

 

 1. Content Hosting en Delivery Networks (CDN’s)

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende aanbieders: Hetzner

De aanbieder is Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Duitsland (hierna “Hetzner” genoemd). Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Hetzner: https://www.hetzner.com/de/rechtliches/datenschutz

Hetzner wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder de richtlijn. f AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij een zo betrouwbaar mogelijke presentatie van onze website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder de richtlijn. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in de terminal van de gebruiker (bijv. vingerafdruk van het apparaat) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

 

Orderverwerking

Met bovengenoemde leverancier hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten. Dit is een contract dat is voorgeschreven door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat het de persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

 

Winkel

Op deze webpagina vindt u een link naar onze online winkel. Voor tools en beleid van derden die hierop van toepassing zijn, raadpleegt u het privacybeleid van de winkel.

 

 1. Algemene en verplichte informatie

Privacy

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en voor welke doeleinden we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit wordt gedaan.

 

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan hebben. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over het hoofdbureau

De verwerkingsverantwoordelijke op deze website is:

Mistelhain GmbH & Co. KG

Straubinger Str. 81

93055 Regensburg, Duitsland

 

Telefoon: +49 (0) 941 784472-0

E-mail: info@mistelhain.com

 

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).

Houdbaarheid

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een meer specifieke bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane gronden hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of zakelijke bewaartermijnen); In het laatste geval vindt de doorhaling plaats nadat die gronden niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de wettelijke basis voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder a) AVG of artikel 9, lid 2, onder a) AVG, op voorwaarde dat speciale categorieën gegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 9, lid 1, AVG. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van artikel 49, lid 1, onder a), AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of toegang tot informatie op uw apparaat (bijvoorbeeld via vingerafdrukken van het apparaat), wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van § 25, lid 1 TTDSG. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract of de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder b) AVG. Daarnaast verwerken wij uw gegevens, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, op basis van artikel 6 lid 1 (c) AVG. Gegevensverwerking kan ook worden uitgevoerd op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f).

De AVG. Informatie over de relevante rechtsgrondslagen in elk individueel geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Opmerking over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten en andere derde landen

 

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die zijn gevestigd in de Verenigde Staten of andere derde landen die niet veilig zijn onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar en verwerkt in deze derde landen. Wij willen erop wijzen dat in deze landen geen enkel niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens door te geven aan veiligheidsautoriteiten zonder dat u daar als betrokkene juridische stappen tegen kunt ondernemen. Het is daarom niet uitgesloten dat de Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

 

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in individuele gevallen en direct marketing (artikel 21 AVG)

 

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ARTIKEL 6, LID 1, BED. E OF F AVG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING IS TE VINDEN IN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WE UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE DWINGENDE LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN IN TE STELLEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, AVG).

 

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DIE OP U BETREKKING HEBBEN VOOR RECLAMEDOELEINDEN; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 2, AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van een inbreuk op de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk. Het recht om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk beroep.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan een derde partij aan u te laten overhandigen in een gangbaar machineleesbaar formaat. Als u verzoekt om de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dit alleen voor zover technisch mogelijk.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun oorsprong en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op rectificatie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de audit heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.

Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van deze te verwijderen.

Als u bezwaar hebt gemaakt in overeenstemming met artikel 21, lid 1, AVG, moet een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet duidelijk is welke belangen prevaleren, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

 

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u naar ons als site-exploitant stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het hangslotsymbool in de lijn van uw browser.

 

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

 

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun oorsprong en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op rectificatie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum wordt vermeld als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

 1. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze websites maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen kunnen cookies van externe bedrijven ook op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van derden te gebruiken (bijvoorbeeld cookies om betalingsdiensten te verwerken).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat sommige functies van de website zonder hen niet zouden werken (bijv. winkelwagenfunctie of videoweergave). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces (noodzakelijke cookies) of voor het leveren van bepaalde door u gewenste functies (functionele cookies, bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of voor de optimalisatie van de website (bijv. cookies voor het meten van het webpubliek) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1 AVG. . f AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag is gespecificeerd. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming is gevraagd voor de opslag van cookies, vindt de opslag van de betreffende cookies uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG); Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo configureren dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en alleen cookies in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies activeert bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Als cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen we u afzonderlijk informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Toestemming voor cookies met Usercentrics

Deze website maakt gebruik van de cookie-toestemmingstechnologie van Usercentric om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw apparaat of het gebruik van bepaalde technologieën en om deze te documenteren in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, website: https://usercentrics.com/de/ (hierna “Usercentric” genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonlijke gegevens doorgegeven aan Usercentrics:

 • Uw toestemming(en) of intrekking van uw toestemming(en)
 • Uw IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw apparaat
 • Tijdstip van uw bezoek aan de website

 

Daarnaast slaat Usercentrics een cookie op in uw browser om u de gegeven toestemming of de intrekking ervan te kunnen toeschrijven. De gegevens die op deze manier worden verzameld, worden opgeslagen totdat u ons vraagt deze te verwijderen, de Usercentrics-cookie zelf te verwijderen of het doel van gegevensopslag niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

Usercentrics wordt gebruikt om wettelijk vereiste toestemmingen te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde technologieën. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. c AVG.

 

Orderverwerking

Wij hebben met Usercentrics een Order Processing Agreement (DPA) gesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming dat ervoor zorgt dat Usercentrics de persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

 

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming. De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b), AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang om ons vragen te stellen (artikel 6, lid 1, onder f), AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG).  a AVG) indien gevraagd; Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken hebt gestuurd, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

 

 • Browsertype en -versie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

 

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij dat zijn website zonder technische fouten wordt gepresenteerd en geoptimaliseerd – voor dit doel moeten serverlogbestanden worden opgeslagen.

 

Contact

Als u ons verzoeken stuurt via het contactformulier, worden uw contactgegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van het verzoek en in geval van vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b), AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij aan ons gerichte verzoeken (artikel 6, lid 1, onder f), AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), AVG) als daarom is gevraagd.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

 

Registratie op deze site

U kunt zich op deze website registreren om de extra functies van de site te gebruiken. We gebruiken de voor dit doel ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de respectieve aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie.

Voor belangrijke wijzigingen, zoals de omvang van het aanbod of technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het e-mailadres dat wij tijdens de registratie hebben opgegeven om u op deze manier te informeren.

De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, vindt plaats met het oog op de uitvoering van de gebruikersrelatie die door registratie tot stand is gekomen en, indien nodig, voor het initiëren van andere contracten (artikel 6, lid 1, onder b), AVG).

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd en worden vervolgens verwijderd. De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

 

 1. Sociale media

Veilige deeltool eRecht24

De inhoud van deze website kan worden gedeeld op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter & Co. in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming. Deze website maakt gebruik van de beveiligde deeltool eRecht24. Deze tool brengt alleen direct contact tot stand tussen netwerken en gebruikers wanneer de gebruiker actief op een van deze knoppen klikt. Het klikken op de knop vormt toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG en artikel 25, lid 1, van de TTDSG. Deze toestemming kan:

kan op elk moment worden ingetrokken met ingang van de toekomst.

Een automatische overdracht van gebruikersgegevens aan de exploitanten van deze platforms vindt niet plaats via deze tool. Als de gebruiker is aangemeld bij een van de sociale netwerken, verschijnt er een informatievenster bij het gebruik van de sociale media-elementen van Facebook, Twitter & Co., waarin de gebruiker de tekst kan bevestigen voordat deze wordt verzonden.

Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze website delen in sociale netwerken in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming, zonder dat de netwerkexploitanten volledige browseprofielen aanmaken.

Het gebruik van de service wordt gemaakt om de wettelijk vereiste toestemmingen te verkrijgen voor het gebruik van

bepaalde technologieën. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder c), van de AVG.

 

Social Media Elements met Shariff

Deze website maakt gebruik van sociale media-elementen (bijv. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

U kunt sociale media-elementen meestal herkennen aan de respectieve logo’s van sociale media.  Om de gegevensbescherming op deze website te waarborgen, gebruiken we deze elementen alleen met de zogenaamde “Shariff” -oplossing. Deze applicatie voorkomt dat de sociale media-elementen die op deze website zijn geïntegreerd, uw persoonlijke gegevens naar de betreffende provider verzenden wanneer u de pagina voor het eerst bezoekt.

Alleen wanneer u het betreffende sociale media-element activeert door op de overeenkomstige knop te klikken, wordt een directe verbinding met de server van de provider tot stand gebracht (toestemming). Zodra u het sociale media-element activeert, ontvangt de betreffende provider de informatie dat u deze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op uw respectieve sociale netwerkaccount (bijv. Facebook), kan de betreffende provider het bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount.

De activering van de plug-in vormt toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder de richtlijn. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. U kunt deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Het gebruik van de service wordt gemaakt om wettelijk vereiste toestemmingen te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde technologieën. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder c), van de AVG.

 

Facebook

Deze site integreert elementen van het sociale netwerk Facebook. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens echter ook worden doorgegeven aan de Verenigde Staten en andere derde landen. Een overzicht van Facebook social media elementen vind je hier:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE .

Als het sociale media-element actief is, wordt een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw apparaat en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u deze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de “Vind ik leuk”-knop van Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Facebook op:

https://de-de.facebook.com/privacy/explanation .

Als toestemming is verkregen, is het gebruik van de bovengenoemde service gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder de richtlijn. a AVG en § 25 TTDSG. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de service gebaseerd op ons legitieme belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media.

Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld en naar Facebook worden verzonden met behulp van de hier beschreven tool, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (artikel 26 AVG). De hoofdelijke aansprakelijkheid is uitsluitend beperkt tot het verzamelen van gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na de omleiding behoort niet tot de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is beschikbaar op:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . In overeenstemming met deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten. U kunt de rechten van betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot gegevens die door Facebook rechtstreeks bij Facebook worden verwerkt, doen gelden. Als u de rechten van de betrokkenen tegen ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Details zijn hier te vinden:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ,

https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en

https://www.facebook.com/policy.php .

 

Tjilpen

De functies van de Twitter-service zijn geïntegreerd in deze website. Deze functies worden geleverd door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland.

Als het sociale media-element actief is, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw apparaat en de Twitter-server. Twitter ontvangt informatie over uw bezoek aan deze website.

Door gebruik te maken van Twitter en de functie “Re-Tweet” worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Twitter op https://twitter.com/de/privacy.

Als toestemming is verkregen, is het gebruik van de bovengenoemde service gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder de richtlijn. a AVG en § 25 TTDSG. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de service gebaseerd op ons legitieme belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Details zijn hier te vinden:

https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html .

Je kunt je privacy-instellingen op Twitter bekijken in de accountinstellingen onder

https://twitter.com/account/settings wijzigingen

 

Instagram

De functies van de Instagram-service zijn geïntegreerd in deze website. Deze functies worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Wanneer het sociale media-element actief is, wordt een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw apparaat en de Instagram-server. Instagram ontvangt informatie over je bezoek aan deze website.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Als toestemming is verkregen, is het gebruik van de bovengenoemde service gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder de richtlijn. a AVG en § 25 TTDSG. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de service gebaseerd op ons legitieme belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media.

Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden verzonden naar Facebook of Instagram, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (artikel 26 AVG). De hoofdelijke aansprakelijkheid is uitsluitend beperkt tot het verzamelen van gegevens en de overdracht ervan aan Facebook of Facebook.  Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram na de omleiding behoort niet tot de gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Onze gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is beschikbaar op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . In overeenstemming met deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook- of Instagram-producten. U kunt de rechten van betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot gegevens die op Facebook of Instagram worden verwerkt, rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkenen tegen ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Details zijn hier te vinden:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ,

https://help.instagram.com/519522125107875 en

https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Instagram:

https://instagram.com/about/legal/privacy/ .

 

 1. Analyse- en advertentietools

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het betreffende apparaat van de websitebezoeker. Daarnaast kunnen we onder andere gebruik maken van Google Analytics. Neem uw muisbewegingen en klikken op en scrol. Google Analytics maakt ook gebruik van verschillende modelleringsbenaderingen om de verzamelde datasets aan te vullen en maakt gebruik van machine learning-technologieën voor gegevensanalyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die gebruikersherkenning mogelijk maken voor het analyseren van gebruikersgedrag (bijv. cookies of vingerafdrukken van apparaten). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder . a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Details zijn hier te vinden:

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser plug-in

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics is te vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Google-signalen

We gebruiken Google-signalen. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Google Analytics onder andere: uw locatie, zoekgeschiedenis en YouTube-geschiedenis, evenals uw demografische gegevens (bezoekersgegevens). Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties met Google Signal. Als u een Google-account heeft, worden de bezoekersgegevens van Google Signal gekoppeld aan uw Google-account en gebruikt voor gepersonaliseerde advertentieboodschappen. De gegevens worden ook gebruikt om anonieme statistieken te maken over het gedrag van de gebruikers van onze gebruikers.

 

Demografie in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics om passende advertenties binnen het Google-advertentienetwerk te kunnen tonen aan websitebezoekers. Dit maakt het mogelijk om rapporten te maken met verklaringen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en gegevens van externe bezoekers. Deze gegevens kunnen niet worden toegeschreven aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk gewenst moment deactiveren via de advertentie-instellingen van uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden zoals beschreven in de sectie “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

Orderverwerking

We hebben een contractverwerkingsovereenkomst gesloten met Google en implementeren volledig de strenge vereisten van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

 

Google Analytics e-commerce meting

Deze website maakt gebruik van de “e-commerce meting” functie van Google Analytics. Met behulp van e-commerce metingen kan de websitebeheerder het koopgedrag van websitebezoekers analyseren om zijn online marketingcampagnes te verbeteren. Informatie zoals geplaatste bestellingen, gemiddelde bestelwaarden, verzendkosten en de tijd die is verstreken tussen het bekijken en kopen van een product wordt geregistreerd. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevoegd onder een transactie-ID die is gekoppeld aan de betreffende gebruiker of zijn apparaat.

 

Google Ads

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de Google-zoekmachine of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert in Google (zoekwoordtargeting). Daarnaast kunnen gerichte advertenties worden getoond op basis van op Google beschikbare gebruikersgegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens en interesses) (doelgroeptargeting). Als websitebeheerder kunnen we deze gegevens kwantitatief evalueren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige klikken.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder . a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Details zijn hier te vinden:

https://policies.google.com/privacy/frameworksen

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Google AdSense (niet-gepersonaliseerd)

 

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een advertentie-integratieservice. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken Google AdSense in de modus ‘niet-gepersonaliseerd’. In tegenstelling tot de gepersonaliseerde modus zijn de advertenties dus niet gebaseerd op uw eerdere gebruikersgedrag en wordt er geen gebruikersprofiel door u aangemaakt. In plaats daarvan wordt zogenaamde “contextuele informatie” gebruikt bij advertentieselectie. De advertenties die u selecteert, zijn bijvoorbeeld gebaseerd op uw locatie, de inhoud van de website waarop u zich bevindt of uw huidige zoektermen. Zie voor meer informatie over de verschillen tussen aangepaste en niet-gepersonaliseerde targeting met Google AdSense:

https://support.google.com/adsense/answer/9007336

Houd er rekening mee dat cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. vingerafdrukken van apparaten) ook kunnen worden gebruikt bij het gebruik van Google Adsense in niet-gepersonaliseerde modus. Volgens Google worden ze gebruikt om fraude en misbruik tegen te gaan.

 

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder . a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Details zijn hier te vinden:

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

U kunt uw advertentie-instellingen onafhankelijk aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in:

https://adssettings.google.com/authenticated.

Meer informatie over de advertentietechnologieën van Google vindt u hier:

https://policies.google.com/technologies/ads en https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

Conversies bijhouden van Google

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google conversion tracking kunnen Google en wij zien of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. We kunnen bijvoorbeeld evalueren op welke knoppen op onze website is geklikt, hoe vaak en welke producten bijzonder vaak zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. We leren het totale aantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en de acties die ze hebben uitgevoerd. We ontvangen geen persoonlijk identificeerbare informatie over de gebruiker. Google zelf gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatie.

Het gebruik van Google Conversion Tracking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder de richtlijn. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zijn website en advertenties te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a) AVG; Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over het bijhouden van conversies door Google vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Facebook-pixel

Deze website gebruikt de actiepixels van Facebook-bezoekers om conversies te meten. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens echter ook worden doorgegeven aan de Verenigde Staten en andere derde landen.

Op deze manier kan het gedrag van sitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn omgeleid naar de website van de provider door op een Facebook-advertentie te klikken. Als gevolg hiervan kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige advertentiemaatregelen worden geoptimaliseerd. De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitant van deze website, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens gebruikt voor eigen reclamedoeleinden,

in overeenstemming met het beleid van Facebook inzake gegevensgebruik. Hierdoor kan Facebook advertenties plaatsen op Facebook-pagina’s en buiten Facebook. Dit gebruik

van de gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als exploitant van de website. Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder . a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Details zijn hier te vinden:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumen https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld en naar Facebook worden verzonden met behulp van de hier beschreven tool, wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square,

Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, medeverantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 AVG). De hoofdelijke aansprakelijkheid is uitsluitend beperkt tot het verzamelen van gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na de omleiding behoort niet tot de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is beschikbaar op:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum .

 

In overeenstemming met deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten. U kunt de rechten van betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot gegevens die door Facebook rechtstreeks bij Facebook worden verwerkt, doen gelden. Als u de

Als de rechten van de betrokkenen bij ons worden uitgeoefend, zijn we verplicht om ze door te geven aan Facebook.

In het privacybeleid van Facebook vindt u meer informatie over het beschermen van uw privacy:

https://de-de.facebook.com/about/privacy/ .

U kunt ook de remarketingfunctie voor aangepaste doelgroepen gebruiken in de instellingen van

Aankondigingen op

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deactiveren. Om dit te doen, moet je zijn aangemeld bij Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u zich afmelden voor op Facebook-gebruik gebaseerde advertenties op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 1. Plug-ins en tools

YouTube met meer privacy

Deze website bevat video’s van de YouTube-website. De exploitant van de pagina’s is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus sluit echter niet noodzakelijkerwijs de overdracht van gegevens aan YouTube-partners uit. Zo maakt YouTube verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of je een video bekijkt of niet.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke pagina’s u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, geeft u YouTube toestemming om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

Daarnaast kan YouTube verschillende cookies op uw apparaat opslaan nadat een video is gestart of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijvoorbeeld vingerafdrukken van apparaten). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en fraude te voorkomen.

Indien nodig kunnen verdere gegevensverwerkingsactiviteiten worden geactiveerd na het begin van een YouTube-video, waarop wij geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen.

Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder de richtlijn. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in de terminal van de gebruiker (bijv. vingerafdruk van het apparaat) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube is te vinden in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Vimeo Do-Not-Track

Deze website maakt gebruik van plug-ins van het Vimeo-videoportaal. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die zijn uitgerust met Vimeo-video’s, wordt een verbinding met de servers van Vimeo tot stand gebracht. De Vimeo-server wordt geïnformeerd welke pagina’s u hebt bezocht. Vimeo verkrijgt ook uw IP-adres. We hebben Vimeo echter zo geconfigureerd dat Vimeo uw gebruikersactiviteiten niet volgt of cookies instelt. Het gebruik van Vimeo is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Indien om overeenkomstige toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a).

AVG; Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de Verenigde Staten is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie en, volgens Vimeo, “legitieme zakelijke belangen”. Details zijn hier te vinden:

https://vimeo.com/privacy .

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Vimeo op https://vimeo.com/privacy.

 

Adobe-lettertypen

Deze website maakt gebruik van Adobe web fonts voor de uniforme weergave van bepaalde fonts. De provider is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS (Adobe).

Wanneer u deze website bezoekt, laadt uw browser de vereiste lettertypen rechtstreeks van Adobe, zodat deze correct op uw apparaat kan worden weergegeven. Uw browser maakt verbinding met Adobe-servers

in de Verenigde Staten. Als gevolg hiervan verneemt Adobe dat deze website is geopend via uw IP-adres. Volgens Adobe worden er geen cookies gebruikt wanneer lettertypen worden verstrekt.

Opgeslagen.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de uniforme weergave van het lettertype op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder de richtlijn. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in de terminal van de gebruiker (bijv. vingerafdruk van het apparaat) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Details zijn hier te vinden:

https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html .

Zie voor meer informatie over Adobe Fonts:

https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html .

De privacyverklaring van Adobe is beschikbaar op:

https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html